Înscriere în clasa pregătitoare 2020-2021

Calendarul înscrierii în învățământul primar 2020 -2021

Metodologia de înscriere în învățământul primar 2020 – 2021

Arondarea străzilor la unitățile școlare pentru înscrierea în învățământul primar – 2018 (valabil si pentru 2020)

Cerere tip înscriere în clasa pregătitoare 2020.

Oferta școlii

 • Plan de școlarizare: 2 clase – 50 de locuri
 • Avantaje:
 1. cadre didactice titulare cu experienţă, implicate în educaţia copiilor
 2. toţi elevii şcolii învaţă în programul de dimineaţă
 3. săli de clasă dotate conform standardelor clasei pregătitoare
 4. sală festivă pentru serbări, spectacole
 5. sală şi teren de sport
 6. bibliotecă
 7. cabinet medical
 8. Cabinet de asistenţă psihopedagogică(consiliere şcolară)
 9. Cabinet Logopedic  Interşcolar
 10. Profesor de sprijin(itinerant)
 • Oferim:
 1. Educaţie de calitate
 2. Siguranţa elevilor
 3. Discipline opţionale atractive
 4. Concursuri şcolare
 5. Activităţi culturale şi sportive
 6. Excursii
 7. Proiecte şcolare şi extraşcolare
 8. Parteneriat şcoală-familie
 • Ziua porților deschise:

Telefon: 0268334014

Adresă de e-mail: scoala31bv@yahoo.com

Site-ul  şcolii: www.ctenergeticremusradulet.ro/scoala

Read More

Înscrierea/reînscrierea în gradinită 2020-2021

Calendarul înscrierii_în învățământul preșcolar 2020-2021

 

Plan scolarizare 2020-2021:

 • 1 clasa grupa mica program normal 25 locuri
 • 1 clasa grupa mica program prelungit 25 locuri

Actele necesare înscrierii:

 1. Cerere de înscriere
 2. Copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. Adeverinţe de încadrare / funcţionare de la locul de muncă al parinţilor;
 4. Copii după C.I./B.I. ale părinţilor, sau alt act doveditor al spaţiului locuit
 5. Acte medicale eliberate de medicul de familie.
  – Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate;
  – Aviz epidemiologic.
  Obs. Actele precizate la pct. 5 sunt aduse în prima zi de grădiniţă a copilului , respectiv în septembrie 2020 (după ce, în prealabil s-a confirmat înscrierea prin afişarea listei copiilor înscrişi pentru anul şcolar 2020-2021).

Read More

În atenția elevilor înscriși la clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020

 • Toți elevii înscriși în clasa pregatitoare in prima si a doua etapa au fost admisi
 • Număr elevi înscriși în clasa pregătitoare in prima etapa: 38
 • Număr elevi înscriși în clasa pregătitoare in a doua etapa:4
 • Număr locuri libere : 8

* Repartizarea elevilor pe clase se va face în septembrie 2019 la începutul anului școlar 2019-2020

Read More

Ziua Unirii Principatelor Române

Astăzi, 23 ianuarie 2019, elevii și profesorii școlii noastre au sărbătorit Ziua Unirii Principatelor Române. Felicitări tuturor pentru participare și implicare!

Read More

Clopotelul a sunat septembrie

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2018/2019
Luni, 10 Septembrie 2018, ora 10:00, în curtea școlii.
Vă așteptăm cu drag!

 

Read More

Moș Crăciun la grădinița noastră

Moș Crăciun la grădinița noastră

Te rog, acum, iubite Moş Crăciun,
Să treci, de poţi, pe la copiii mei
Şi-ţi scriu aceste rânduri ca să pun
Şi eu, o vorbă bună pentru ei.

Sunt copilaşi dotaţi cu mult talent,
Isteţi şi dornici de a învăţa,
De-aceea eu te rog să fii atent,
Să–i treci neapărat pe lista ta!

Să nu crezi că ei nu mai fac prostii,
Şi nu sunt câteodată ştrengărei,
Cu toate astea, Moşule, să ştii
Că sunt grozavi, doar sunt copiii mei.

Mă bucur că sunt vrednici şi învaţă,
Având motiv cu ei să mă mândresc
Şi-aş vrea să-i ştiu întotdeauna-n faţă,
Căci sunt copiii mei şi îi iubesc.

Să treci cu daruri pe la toţi, te rog!
Şi, ca să fiu şi mai convingătoare,
Te chem să vezi, la gradi la serbare,
Cum zice poezia fiecare!

„Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria Crăciunului prin speranţă, spiritul Crăciunului prin pace, emoţia Crăciunului prin dragoste.”
Grupa mijlocie “Veverițelor” cu program prelungit
Prof.inv.preșcolar Feșu Anca si Pastramă Georgeta

 

Moș Crăciun , tu să vii
Cu mulți saci de jucării,
Să nu uiți că grupa mică,
Deși este mai pitică,
A-nvățat să-ți spună ție
Cântece și-o poezie.

Grupa mică cu program prelungit ” Fluturașilor”
Prof.inv.preșcolar : Oltean Laura și Alexandrii Georgiana

 

 

Read More

Concurs ocupare post muncitor

Concurs ocupare post muncitor

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC REMUS RĂDULEŢ BRAŞOV – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 organizează concurs pentru ocuparea unui post de MUNCITOR

 

 

 

 • Postul face parte din categoria personalului nedidactic şi se închieie contract pe perioadă determinată de 12 luni cu posibilitatea prelungirii contractului individual de muncă cu perioadă de probă;
 • Concursul va consta în urmatoarele probe :
 • Selectia dosarelor depuse – 08 .11.2017 ora 12.00-15.00
 • Proba scrisă – 10.11.2017, ora 9.00
 • Interviu – 11.2017  , ora 11.00

Depunerea dosarelor se va face astfel  10.2017- ORA 12.00 –  08.11.2017 ORA 12.00 la   secretariatul  de la COLEGIUL TEHNIC REMUS RĂDULEŢ BRAŞOV SI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 – Str. SIMERIEI NR.5 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de muncitor:

 

 

 

 • Studii gimnaziale / medii;
 • Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;
 • Abilități de muncă în echipa;
 • Disponibilitate de program flexibil;

8 clase/10 clase + Curs calificare profesională/ Scoală Profesională, cu cel putin una din calificările: lăcătus mecanic, tamplar, zugrav-vopsitor.

 • Indeplineste conditiile de studii cerute pentru ocuparea postului muncitor, conform art.249 si art.250 lit.,,e”, din Legea ducatiei nr.1/2011, pentru ocuparea functiilor nedidactice trebuie indeplinite urmatoarele conditii de studii – gimnaziale sau medii
 • Nu a fost condamnat(a) definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in carea a intervenit reabilitatea;
 • Raspunde de inventarul incredintat;
 • Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducere in limita capacitatii sale fizice si intelectuale si a programului de lucru;
 • Cunostinte de legislatie specifica locului de munca;
 • Conostinte in domeniul Sanatatii Securitatii in Munca si PSI;

Probe de concurs:

Concursul constă în 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 

 

 1. selectia dosarelor de înscriere;
 2. proba practica – la sediul unitatii scolare , conform calendarului de   desfasurare a concursului ;
 3. interviul – la sediul unitatii scolare , conform calendarului de desfasurare a concursului.

Pentru înscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 

 

 

 • cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta
 • efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;
 • copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa
 • ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 3 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent;
 • alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

Actele prevazute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE MUNCITOR

Bibliografia de concurs este următoarea:

 

 

 1. Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006
 2. Legea ISU nr.307/2006 , Capitolul II, Sectiunea 1 si Sectiunea 6.
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice-Cap. 2 Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar-Titlul IV-Personalul unităţii de învăţământ.
 5. Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor.
 6. Cărţi de specialitate în domeniul : tâmplărie , mecanică, instalaţii electrice , termice , sanitare .

 

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE Muncitor

Anuțat la AJOFMN, site-școală

Nr. crt. Perioada Activități
1. 30.10.2017  – ora 11,00 Afișarea anunțului
2. 30.10.2017 – ora 12,oo 08.11.2017 – ora 12,oo Depunerea dosarelor de concurs
3. 08.11.2017 – ora 12.00-15.00 Selectarea dosarelor de concurs
4. 08.11.2017 – ora 16,oo Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
5. 09.11.2017 – orele 8,oo-12,oo Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul selecției dosarelor și soluționarea lor
6. 09.11.2017 – orele 12,oo-16,oo Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor
7. 10.11.2017 – orele 9,oo-10,oo Susținerea probei scrise
8. 10.11.2017 – ora 11,oo          Susținerea interviului conform planificării
9. 10.11.2017 – ora 14,oo  Afișarea rezultatelor la proba scrisă
10. 10.11.2017 – orele 14,oo-15,oo Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul la proba scrisă
11. 10.11.2017 – orele 15,oo-16,oo Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor la proba scrisă
12. 10.11.2017 – ora 16.00 Afișarea rezultatelor finale

 

 

Read More

Contactează-ne!

Pagina de facebook a școlii